Všeobecné obchodné podmienky MINUTECOPY eshop

I. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Agentúra Uhal, Ing.František Uhal, IČO:32683219 ako dodávateľom a zákazníkom ďalej ako odberateľom, pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu a kúpe tovaru objednaného cez e-mail. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany dodávateľa a objednávky na dodanie tovaru zo strany odberateľa.
2. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako "objednávka") odberateľom alebo odoslaním mailom. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: - identifikačné údaje odberateľa (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa) - špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo. - cena a spôsob platby za tovar - miesto dodania tovaru. Uzavretie kúpnej zmluvy bude odberateľovi potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.
3. Odoslaním objednávky odberateľ uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky odberateľ tieto všeobecné obchodné podmienky dodávateľa bez výhrad prijíma.
 

II. Odstúpenie odberateľa od zmluvy

Odberateľ môže tovar vrátiť do 7 dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený nepoškodený v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúra).. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla dodávateľa: Agentúra Uhal, Obchodná 2, 07101 Michalovce doporučene a poistený (dodávateľ neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy).Nie na dobierku.

V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný

  1. prevziať tovar späť,
  2. vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru nie však cenu za prepravu.

Odberateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (t.j. ak ide napr. o potlač na prianie odberateľa).

III. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru.

Dodávateľ posiela tovar odberateľovi prepravnou službou alebo poštou, pričom je zodpovedný za jeho poistenie u prepravcu. Cena prepravy je stanovená podľa cenníka prepravcu. Zmena ceny je výhradne v právomoci dodávateľa a ak sa zmení oproti cenníku, musí dodávateľ o tom informovať odberateľa ešte pred odoslaním tovaru. Cena poštovného sa mení na základe hmotnosti materiálu a pripočítava sa cena dobierky (ak sa neplatí inak).

Cenník prepravy:

Cenník prepravy GLS v rámci Slovenskej republiky:

  Hmotnosť balíka (kg)  Cena (€ ) bez DPH

            0 - 2kg                     4,00,-€

           2 - 10kg                    4,50,-€

          10 - 15kg                   5,00,-€

          15 - 20kg                   6,00,-€

          20 - 30kg                   7,00,-€

Ak je formou úhrady dobierka, k cene poštovného sa pripočítava suma dobierky vo výške 1,50,- € bez DPH.

Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. Tovar sa považuje za doručený ak je prevzatý od prepravcu. Od tej chvíle je za ňho zodpovedný odberateľ. Tovar je majetkom dodávateľa až kým nie je odberateľom uhradená celá jeho kúpna cena. Odberateľ je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu. Ak ho neprevezme ma dodávateľ právo na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru – úhrada prepravných nákladov a poistenia. Tovar, ktorý je vyrobený na mieru Odberateľovi /tovar s potlačou firmy a pod./nie je možné vrátiť bez udania dôvodu a len vtedy ak sa na ňho uplatňuje reklamácia. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť zásielky – obalu aj obsahu vo vnútri. Ak je zásielka poškodená je odberateľ povinný ihneď reklamovať zásielku u prepravcu prípadne ju neprevziať a spísať s prepravcom zápis, ak ju prevezme v poškodenom stave, vtedy Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za počet, celistvosť a kvalitu tovaru. Odberateľ je povinný po otvorení zásielky skontrolovať počet a správnosť dodaného tovaru a porovnať ho s dodacím listom a faktúrou. V prípade nezrovnalostí ihneď to oznámiť Dodávateľovi. Ceny uvedené www stránke platia pre e-shop nákup a nemusia sa zhodovať s cenamy na našej malopredajni.

IV. Platobné podmienky

Ceny uvedené www stránke platia pre e-shop nákup a nemusia sa zhodovať s cenamy na našej malopredajni. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom: -bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári pred odoslaním tovaru dodávateľom -v hotovosti pri prevzatí tovaru-dobierka. - na faktúru - bezhotovostne po doručení tovaru. V prípade platby na faktúru dodávateľ poskytuje odberateľovi splatnosť faktúry za tovar 14 dní odo dňa vystavenia dokladu. V prípade omeškania úhrady sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje deň keď má Dodávateľ pripísanu úhradu na svojom účte. Ak Dodávateľ nezaplatí za tovar v stanovenom termíne, ďalší tovar mu bude poslaný iba na dobierku bez nároku na zľavu z dobierky. Odberateľ má odberový limit.500 Eur + DPH. To znamená, že môže byť celkovo dlžný maximálne len túto dohdnutú sumu. Ak dosiahne dohodnutý odberový limit ďalší tovar mu bude dodaný len na dobierku.

V. Ďalšie zmluvné podmienky

1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 3 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
2. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

VI. Zodpovednosť za poškodenie a reklamácie
Reklamácie týkajúce sa nesprávneho druhu alebo počtu tovaru akceptujeme max do troch dní od prebratia tovaru odberateľom od prepravcu.
Reklamácie týkajúce sa kvality tovaru sa riešia v súlade s obchodným zákonníkom. Reklamáciu musí odberateľ podať písomne a priložiť fotografie pripadne inú dokumentáciu preukazujúcu reklamovanú chybu tovaru. Ak sa reklamácia rieši vrátením tovaru, odberateľ je povinný poslať tovar dodávateľovi kuriérom, ak jeho hodnota presahuje 50 Euro bez DPH alebo poštou doporučene ak jeho hodnota je nižšia ako 50 Euro bez DPH. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ.

Na nový tovar sa vzťahuje záruka 1 rok ak nie je individuálne dohodnutá iná doba alebo je na tovare vyznačená doba spotreby. Pri reklamácii sa záruka na tovar predĺžuje o dobu, ktorá zodpovedá času od nahlásenia reklamácie až po jej vybavenie a to len vtedy ak bola reklamácia opodstatnená a uznaná dodávateľom. 

Ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru alebo jeho súčasti, záruka nového trvá len do doby pokiaľ trvá záruka pôvodného -reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti.
Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol vhodne skladovaný alebo sa pri jeho opracovaní nepoužil správny postup. Reklamáciu vybavuje dodávateľ opravou alebo výmenou tovaru a je v právomoci dodávateľa, ktorý spôsob zvolí. Ak dodávateľ nie je schopný tovar opraviť alebo dodať nový, má odberateľ nárok na vrátenie adekvátnej kúpnej ceny tovaru -podľa toho či odberateľ reklamuje celý tovar alebo len jeho časť/napr. plastové tabule a pod../
Drobné vady, ktoré nemajú vplyv na správnu funkčnosť tovaru nie sú dôvodom na nezaplatenie faktúry za tovar v dohodnutom termíne.
Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za finančné a iné straty, ktoré vznikli Odberateľovi z dôvodu chybného alebo nekvalitného tovaru.

VII. Osobné údaje
Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje odberateľov, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje dodávateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy dodávateľom. Poskytnutie osobných údajov odberateľom je dobrovoľné. Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. VIII.

VII. Záverečné ustanovenia
Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2012